Stadgar

Stadgar för Karlskrona Jolleklubb (KJK)

Antagna vid årsmöte den 26 april 2003 och reviderade den 2 maj 2009.

Klubben bildades den 11 september 1962 och har sin hemort i Karlskrona kommun.

 § 1 Ändamål

1.1 Karlskrona Jolleklubb är en allmännyttig, ideell förening som verkar för drogfrihet och jämställdhet och har till ändamål att lokalt främja båtlivet genom

1.2 att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som rör resurser för båtvård, uppläggningsplatser och småbåtshamn,

1.3 att verka för att ungdomens intressen för jollesegling och annan båtsport ökas,

1.4 att genom upplysning och information verka för ökad sjösäkerhet och ansvarsmedvetet båtliv,

1.5 att genom arrangemang inom klubbens ram verka för medlemmarnas trevnad.

 § 2 Medlemskap

2.1 Ansökan och antagning

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen som beslutar om antagning av ny medlem.

Medlemskap kan erhållas av envar som ansluter sig till klubbens ändamål.

Över medlemmar skall föras medlemsregister, till vilket. medlem fortlöpande skall anmäla aktuella uppgifter.

2.2 Medlemskategorier

Medlemmarna indelas i följande kategorier

*enskilda vuxna medlemmar, som under sommar- eller vintersäsong nyttjar klubbens område för sin båt (aktiva),

*enskilda vuxna medlemmar utan båt (passiva),

*enskilda ungdomsmedlemmar (under 16 år),

*hedersmedlemmar.

Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat Jolleklubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom fattas på årsmöte. Av kallelsen skall framgå att sådant val står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

2.3 Rättigheter

Medlem får delta i klubbens verksamhet samt, i den ordning som framgår av § 11, utnyttja Jolleklubbens anläggningar och utrustning.

2.4 Skyldigheter

Medlem har genom sin ansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, bestämmelser och stadgeenligt fattade beslut.

Aktiv medlem skall tillägna sig erforderlig kompetens för att säkert framföra sin båt.

Medlem, som avsiktligt eller av oaktsamhet skadar klubbens tillhörigheter, är ersättningsskyldig.

Medlems båt bör vara ansvarsförsäkrad.

Medlem skall fullgöra arbetsplikt i den ordning som framgår av § 11.

2.5 Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

2.6 Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem av årsmöte eller extra möte uteslutas ur klubben om medlemmen motverkar klubbens syften, skadar klubbens intressen, inte fullgör stadgade skyldigheter eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras. För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.

Ärendet och styrelsens motivering skall framgå av kallelsen. Den berörde skall kallas skriftligen.

§ 3 Beslutande instanser

Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten (årsmöte och extra möte). Styrelsen eller enskild ledamot som styrelsen utser företräder klubben och fattar beslut, utom i frågor som uttryckligen är förbehållna föreningsmöten.

§ 4 Verksamhetsår

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 5 Avgifter

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan också beslutas på extra möte.

§ 6 Betalning

Avgifter skall vara klubben tillhanda senast det datum som angivits på fakturan. Tiden för betalning skall dock vara minst en månad.

§ 7 Föreningsmöten

7.1 Mötesformer

Föreningsmöten är årsmöte och extra möte. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötena.

7.2 Kallelse

Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlem tillhanda minst 14 dagar före mötet.

7.3 Motioner

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast en månad före mötet lämna en skriftlig beskrivning av ärendet till styrelsen.

7.4 Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före utgången av maj månad.

Följande ärenden skall behandlas och protokollföras.

  • Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
  • Fråga om årsmötet är i behörig ordning utlyst.
  • Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, tillika rösträknare.
  • Fastställande av röstlängd (vid behov).
  • Fastställande av dagordning.
  • Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning.
  • Behandling av revisorernas berättelse.
  • Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen.
  • Behandling av motioner samt förslag och framställningar från styrelsen.
  • Fastställande av verksamhetsplan och utgiftsstat.
  • Fastställande av avgifter och inkomststat.
  • Val av styrelse enligt § 8.
  • Val av revisorer enligt § 9.
  • Val av valberedning enligt § 10.
  • Övriga val.
  • Övriga ärenden.

7.5 Extra föreningsmöte

Extra möte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner det påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller av minst 1/3 av klubbens medlemmar.

Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.

7.6 Rösträtt, beslut och val

Varje medlem har vid föreningsmöte en röst.

Röstning med fullmakt medges ej.

Avgörandet sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten sådan.

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.

Valbara till styrelsen är medlemmar och till revisorer de som nominerats.

§ 8 Styrelse och förvaltning

8.1 Styrelsens sammansättning och val

Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare och tre övriga ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år, suppleant för en tid av ett år. Ordförande, kassör och en ordinarie ledamot väljs jämna år och övriga ledamöter väljs udda år.

8.2 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse då det är påkallat, dock minst två gånger per år.

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter och suppleanter är kallade och minst fyra är närvarande.

För styrelsens beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen:

att verkställa beslut fattade av föreningsmöte,

att fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen och till övriga funktionärer; fördelningen skall protokollföras i form av arbetsbeskrivning,

att bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa,

att representera klubben,

att förvalta klubbens egendom och medel,

att besluta om firmatecknare,

att besluta om antagning av ny medlem,

att på föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.

Styrelsen kan vid behov tillsätta kommittéer för bestämda ändamål.

Styrelsen skall i god tid tillhandahålla verksamhetsberättelse och övriga erforderliga handlingar för revision.

§ 9 Revisorer

Klubben skall revideras av två revisorer, som väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. En revisorssuppleant väljs varje år för en tid av ett år.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmötet avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 14 dagar före utsatt årsmöte.

§ 10 Valberedning

Valberedningen bestående av tre ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, samt en suppleant väljs av årsmötet för en tid av ett år.

Valberedningens uppgift är:

att till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster, som eventuellt blir vakanta,

att motta nomineringar från klubbens medlemmar,

att själva aktivt söka lämpliga kandidater,

att vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.

Valberedningens förslag skall anslås på klubbens anslagstavla minst en vecka före årsmötet.

§ 11 Klubbens anläggningar

För förvaltningen av klubbens bryggor, uppläggningsplatser, förråd, materiel och klubbhus finns av föreningsmöte fastställda särskilda bestämmelser (bilaga).

Över klubbens egendom skall föras inventarieförteckning.

§ 12 Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring eller ändring av särskilda bestämmelser skall detta framgå av kallelsen. För att ett ändringsförslag avseende stadgarna skall kunna antas, måste det godkännas av minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

För ändring av särskilda bestämmelser fordras enkel majoritet vid föreningsmöte.

§ 13 Klubbens upplösning

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen. För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet vid två föreningsmöten med minst en månads mellanrum.

Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.