Stadgebilaga

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Stadgebilaga till Karlskrona Jolleklubb’s Stadgar.

Fastställda vid årsmötet den 4 maj 2013, reviderade 6 maj 2017.

Allmänt

Medlemsavgift är 150:- kronor per år, för ungdomsmedlemmar 50:- kronor per år.

Medlem erhåller nyckel till klubbens område från kassören mot deposition av 200:- kronor. Nyckeln får inte lånas ut till obehörig. Det är också förbjudet att själv låta tillverka sådan nyckel. Tilldelad nyckel skall vid utträde ur klubben återställas till kassören, varvid depositionsavgiften återbetalas. Vid förlust av nyckel skall detta omedelbart rapporteras till kassören.

Medlem har rätt att använda klubbens anläggningar och utrustning på de villkor som framgår nedan. För åtgärder som kräver särskilt stort behov av el, vatten eller plats beslutar styrelsen om särskilda villkor. Medlem ansvarar själv för säkerheten vid egen arbetsplats. Arbetsplatsen skall vara i god ordning och avfall placeras på rätt plats på klubbens miljöstation. Större avfall forslas bort av medlemmen själv. Vid vart tillfälle är den medlem som sist lämnar klubbens område ansvarig för att grindar och byggnader låses.

Medlem skall ha sådan båtförsäkring, som vid skada relaterat till klubben håller den och dess medlemmar skadeslösa.

Klubben skall ha försäkring mot skador i samband med gemensam sjösättning, upptagning eller annan stadgeenlig aktivitet. Gemensam sjösättning och upptagning leds av klubbens slipbas.

All privat egendom inom klubbens område skall vara märkt med ägarens namn. Omärkt egendom och sådan, där ägaren inte kan återfinnas, sammanförs och utlyses årligen för identifiering. Egendom, som efter två utlysningar inte tagits tillvara, tillfaller klubben och behandlas enligt styrelsens beslut.

Klubbhus

Medlem äger utan kostnad disponera klubbens verkstad och verktygsutrustning för båtarbeten på området samt även kök och köksutrustning på villkor att allt återställs i rengjort skick. Skåp för egna verktyg m.m. upplåts i ordning efter materialförvaltarens kölista för en årlig avgift av 25:- kronor.

För samkväm mellan enbart klubbmedlemmar disponeras samlingssal och kök utan kostnad. För privat tillställning kan medlem efter styrelsens beslut få disponera samlingssal och kök för en avgift av 300:- kronor per tillfälle.

Ungdomsverksamheten äger företräde till klubbområde, klubblokal och kök vid anslagna tränings-och tävlingstillfällen. Dessa tider redovisas på anslagstavlan eller på väl synlig plats.

Förråd

Klubbens kallförråd upplåts till förvaring av presenningar, utombordsmotorer m.m. efter materialförvaltarens kölista utan särskild kostnad.

Batterier får endast laddas på därför avsedd plats i den gröna boden.

Uppläggningsplatser

Plats på klubbens uppläggningsområde upplåts efter klubbens kölista för vinteruppläggning för en säsongsavgift av 50:- kronor per m2 båt (största längd x största bredd). Samma avgift gäller för sommaruppläggning från och med den 1 juni. Medlem som inte har möjlighet att sjösätta innan 1 juni ska meddela styrelsen detta. Klubben har endast möjlighet att sommarförvara ett begränsat antal båtar. Tre sommarplatser upplåtes efter särskild överenskommelse med styrelsen.

Båtar får som längst ligga 2 år på land. Efter 2 år höjs uppläggningsavgiften till 200 kr per kvadratmeter. Om särskilda omständigheter råder kan styrelsen besluta att ordinarie avgift debiteras. Måste båten flyttas för att den hindrar annan verksamhet kommer flyttningsavgift om 500 kr att debiteras om medlemmen inte själv ombesörjer detta.

Vid haverier eller motsvarande som kräver slipdragning under sommartid eller önskan om att torrsätta tidigare än 15 september meddelas styrelsen och lämplig uppställningsplats tilldelas.

För en avgift av 100 kr per år får högst 14 tomma båtvagnar uppställas sommartid. Plats tilldelas efter materialförvaltarens kölista. Vagnen ska vara märkt med ägarens namn och telefonnummer. Vidare ska vagnen vara försedd med stödhjul och kunna flyttas vid skötsel av klubbområdet. Vid uppdragning med egen vagn ska denna vara godkänd för båtens storlek och vikt. Ytterst åligger det slipbasen att bedöma skicket på upptagningsvagnarna. Dessa skall vara placerade mot Eskimå enligt anvisning under sommarperioden, skötsel av området runt dem åligger ägarna, annars kan rätten övergå till näste man på turlistan.

Uppläggning av segeljolle får ske utan kostnad om medlemmen deltar i klubbens seglingsverksamhet. Jollen skall anmälas och godkännas av styrelse som också anvisar plats. Jollarna skall vara avmastade under vintern. Står dessa på släpvagn skall den godkännas och sättas upp på kölistan för dessa.

Medlem ansvarar för att upplag, stöttor och täckning har fullgod säkerhet även med tanke på klimatpåkänningar. Under den tid båten är i sjön, skall uppläggningsplatsen vara avstädad och uppläggningsvirket vara placerat på av styrelsen anvisad plats

Materialförvaltaren ansvarar för kölistor och ev. platsbyte vid byte av båt.

Platser vid bryggor

Bryggplatser upplåts efter klubbens kölista för en årlig avgift av 300 kronor för de iordningställda bryggorna. Det är endast om man betalar för uppläggningsplats som man rätt att stå i kö eller ha bryggplats.

Bryggplats kan vid båtbyte få behållas högst två säsonger. Ledig plats skall anmälas till och ev. upplåtas i andrahand av materialförvaltaren/ordföranden. Plats kan endast upplåtas till klubbmedlem.

Medlemmar med bryggplats skall ta del i underhållsarbetet vintertid. Styrelsen kallar i den ordning som betingas av omständigheterna.

Båtägaren ansvarar för förankringar i bryggor och akterpålar och för att förtöjningar är tillfredsställande även vid hårt väder.